نسخه غیر عملیاتی

این بخش به صورت رسمی از تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۱ آغاز به کار می کند. تا آن زمان به صورت دمو عمل خواهد کرد.