نسخه غیر عملیاتی

این بخش به صورت رسمی از تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۰ آغاز به کار می کند. تا آن زمان به صورت دمو عمل خواهد کرد.