نسخه غیر عملیاتی

این بخش به صورت رسمی از تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ آغاز به کار می کند. تا آن زمان به صورت دمو عمل خواهد کرد.